Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών - Διαγωνισμοί - Ενστάσεις/Προδικαστικές προσφυγές - Αγωγές κλπ

 
Ως δημόσιες συμβάσεις εννοούνται οι συμβάσεις, που συνάπτουν το δημόσιο, οι δημόσιες αρχές, τα ΝΠΔΔ (όπως νοσοκομεία), οι φορείς του δημοσίου και εν γένει του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση ή με άλλο προβλεπόμενο στον νόμο τρόπο, με υποψήφιους οικονομικούς φορείς (επιχειρήσεις ή ιδιώτες), με στόχο την προμήθεια ή την προμήθεια και εγκατάσταση ειδών, την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών κλπ. προς τους φορείς αυτούς.

Ο ρόλος του δικηγόρου-νομικού συμβούλου του υποψήφιου προμηθευτή ή παρόχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έχει σήμερα αναβαθμιστεί και έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός και χρήσιμος. Αυτό οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στον ενωσιακό χαρακτήρα του δικαίου και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα αυτό, καθώς και στο γεγονός ότι έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί ήδη μία ανεξάρτητη αρχή, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία, λειτουργώντας και αποφασίζοντας ως οιονεί δικαστήριο, αντιμετωπίζει κατά τρόπο αντικειμενικό, αμερόληπτο και επιστημονικό τις προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται υποχρεωτικά ενώπιον αυτής πριν την δικαστική οδό για συμβάσεις αξίας άνω των 30.000 ευρώ (μετά την τελευταία τροποποίηση).

Ειδικότερα, τόσο κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγείται για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσής της, ο δικηγόρος-νομικός σύμβουλος παρέχει στην επιχείρηση νομικές συμβουλές για την υποβολή σωστών δικαιολογητικών με την προσφορά της επιχείρησης ή μετά την κατακύρωση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, συντάσσει τα αναγκαία συμφωνητικά, υποβάλει προσφυγές κατά όρων της διακήρυξης και κατά των μετέπειτα πράξεων του διαγωνισμού, συντάσσει υπομνήματα και παρεμβάσεις, όπως επίσης αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης (ασφαλιστικών μέτρων) ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και εν γένει καθοδηγεί την επιχείρηση στην ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που αναφύονται σε έναν διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης, όπως και κατά την εκτέλεσή της, διαθέτοντας την απαιτούμενη γνώση, ενημέρωση και εμπειρία, αλλά και την αναγκαία φαντασία και δημιουργικότητα στο χειρισμό των ποικίλων νομικών ζητημάτων που προκύπτουν.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου έχει εκτενώς και πολύπλευρα ασχοληθεί με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μπορεί άριστα να καλύψει όλες τις παραπάνω ανάγκες. Επιπλέον, χάριν στην επιχειρηματολογία και την πρωτότυπη δημιουργική γραφή, που επίσης διατίθενται από την παράλληλη εμπειρία της μάχιμης δικηγορίας, επιδιώκεται η υποστήριξη κάθε φορά κατά τον καλύτερο δυνατό και τον πιο τολμηρό, πρωτότυπο, λογικό και πειστικό τρόπο των δίκαιων θέσεων της επιχείρησης, με στόχο η γνώση, να γίνεται τόλμη και λύση.