Εμπορικό δίκαιο (διεκδίκηση εμπορικών οφειλών, σύσταση εταιρειών, διενέξεις μεταξύ εταίρων, συμβάσεις, αντιπροσωπείες/διανομές κλπ.):

 
Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος έχει χειρισθεί με επιτυχία και ιδιαίτερη τεχνογνωσία υποθέσεις εμπορικών οφειλών, επιτυγχάνοντας την έκδοση Διαταγής Πληρωμής με πρωτότυπο τρόπο και την εν συνεχεία είσπραξη των απαιτήσεων χάριν στη μεθοδολογία που ακολουθείται, ενώ έχει παράσχει δικαστική υποστήριξη σε οίκους του εξωτερικού για την αναζήτηση και διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεών τους από πελάτες τους στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος διαθέτει εμπειρία και γνώσεις ιδίως στον τομέα των εμπορικών συμβάσεων, καθώς και της σύστασης και νομικής υποστήριξης εταιρειών (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας–ΙΚΕ, ΑΕ, ΟΕ κλπ.) σε θέματα ίδρυσης, μετατροπής, συγχωνεύσεων, οργάνωσης και λειτουργίας τους, ίδρυσης υποκαταστημάτων, αλλά και διαφορών μεταξύ των μετόχων/εταίρων τους κλπ., χάρη στην εκτενή ενασχόλησή του με τον τομέα αυτό ήδη από την αρχή της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης. Το γραφείο έχει εκτενώς ασχοληθεί και με την σύσταση/τροποποίηση εταιρειών με τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), καθώς και με θέματα του ΓΕΜΗ.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου ασχολείται, επίσης, με εμπορικές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφόρους και ποικίλους τομείς, όπως είναι, ενδεικτικά, οι συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής, οι συμβάσεις παροχής αδείας, οι συμβάσεις συνεργασίας και εργολαβίας ή προμήθειας, οι συμβάσεις παραγωγής και κατασκευής κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση τέτοιων συμβάσεων δίνεται στην ανάλυση αναγκών του εντολέα-πελάτη για την αποφυγή κινδύνων και την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης.

Μεταξύ άλλων, το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς και με το αδειοδοτικό κομμάτι της εξ αρχής ίδρυσης και λειτουργίας παραγωγικής μονάδας παρασκευαστηρίου συγκεκριμένων προϊόντων.